Available courses

TCEP EMS Medical commander และ EMS Director workshop 2566

หลักสูตร EMS Medical Commander ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดทำ course Core lecture และการลงทะเบียนบน EMS director course สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ปีการฝึกอบรม 2565 ในรูปแบบ Online

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร 1 กันยายน 2566-31 ธันวาคม 2566
 • ทำข้อสอบ EMS commander ภายใน 31 ธันวาคม 2566
 • ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

ลักษณะของบทเรียน

เป็น Online lecture ทั้งหมด 14 หัวข้อ

การประเมินผล และเกณฑ์การผ่านการอบรม

 • เมื่อเรียนครบ 14 หัวข้อ แพทย์ประจำบ้านจะสามารถเข้าไปทำข้อสอบ Post test examination
 • เกณฑ์ผ่าน 80% โดยมีโอกาสสอบได้ทั้งหมด 2 ครั้ง
 • ต้องทำการสอบให้ผ่านภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

อัตราค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าสมัครเรียนสำหรับ TCEP EMS commander course

TCEP EMS Medical Director 2567 - 2569

หลักสูตร EMS Medical Director ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดทำ course Core lecture และการลงทะเบียนบน EMS medical director workshop สำหรับแพทย์ประจำบ้าน 

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร 16 พฤษภาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
 • ทำข้อสอบ Clinical aspects of prehospital emergecny medicine ภายใน 31 ธันวาคม 2567
 • ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ลักษณะของบทเรียน

เป็น Online lecture ทั้งหมด 14 หัวข้อ

การประเมินผล และเกณฑ์การผ่านการอบรม

 • เมื่อเรียนครบ 14 หัวข้อ แพทย์ประจำบ้านจะสามารถเข้าไปทำข้อสอบ Post test examination
 • เกณฑ์ผ่าน 80% โดยมีโอกาสสอบได้ทั้งหมด 2 ครั้ง
 • ต้องทำการสอบให้ผ่านภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

อัตราค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าสมัครเรียนสำหรับ TCEP EMS Medical Director

รับสมัคร 


ลักษณะของบทเรียน

เป็น Online lecture ทั้งหมด 12 หัวข้อ

ช่วงเวลาเรียน 

 • สามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 
 • เมื่อเรียนครบ 12 หัวข้อ แพทย์ประจำบ้านจะสามารถเข้าไปทำข้อสอบ Post test examination
 • ซึ่งมีเกณฑ์ผ่าน 80% โดยมีโอกาสสอบได้ทั้งหมด 2 ครั้งเท่านั้น
 • ต้องทำการสอบให้ผ่านภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 เท่านั้น

ไม่มีค่าสมัครเรียนสำหรับ TCEP EMS commander course


รับสมัคร 


ลักษณะของบทเรียน

เป็น Online lecture ทั้งหมด 12 หัวข้อ

ช่วงเวลาเรียน 

 • สามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 
 • เมื่อเรียนครบ 12 หัวข้อ แพทย์ประจำบ้านจะสามารถเข้าไปทำข้อสอบ Post test examination
 • ซึ่งมีเกณฑ์ผ่าน 80% โดยมีโอกาสสอบได้ทั้งหมด 2 ครั้งเท่านั้น
 • ต้องทำการสอบให้ผ่านภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เท่านั้น

ไม่มีค่าสมัครเรียนสำหรับ TCEP EMS commander course


รับสมัคร 

ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561

ลักษณะของบทเรียน

เป็น Online lecture ทั้งหมด 12 หัวข้อ

ช่วงเวลาเรียน 

 • สามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
 • เมื่อเรียนครบ 12 หัวข้อ แพทย์ประจำบ้านจะสามารถเข้าไปทำข้อสอบ Post test examination
 • ซึ่งมีเกณฑ์ผ่าน 80% โดยมีโอกาสสอบได้ทั้งหมด 2 ครั้งเท่านั้น
 • ต้องทำการสอบให้ผ่านภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เท่านั้น

ไม่มีค่าสมัครเรียนสำหรับ TCEP EMS commander course 

ผู้เข้าสอบ

 • ** รับสมัครสอบเฉพาะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น **

กำหนดการสอบ

จำนวนผู้เข้าสอบ : รอบละ 40 คน

เปิดเลือกช่วงเวลาสอบ : 15 ส.ค. 2565 09:00 น. - 19 ส.ค. 2565 16:00 น.

** รับสมัครสอบเฉพาะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น **

กำหนดจัดวันสอบทั้งหมด 4 รอบ ดังนี้

 1. รอบที่ 1-1: วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลศิริราช
 2. รอบที่ 1-2: วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 3. รอบที่ 1-3: วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 4. รอบที่ 1-4: วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 โรงพยาบาลศิริราช

TCEP EMS Medical commander และ EMS Director workshop 2565

หลักสูตร EMS Medical Commander ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดทำ course Core lecture และการลงทะเบียนบน EMS director course สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ปีการฝึกอบรม 2565 ในรูปแบบ Online

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม 2565 - 30 กันยายน 2565
 • ทำข้อสอบ EMS commander ภายใน 30 กันยายน 2565
 • ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลักษณะของบทเรียน

เป็น Online lecture ทั้งหมด 14 หัวข้อ

การประเมินผล และเกณฑ์การผ่านการอบรม

 • เมื่อเรียนครบ 14 หัวข้อ แพทย์ประจำบ้านจะสามารถเข้าไปทำข้อสอบ Post test examination
 • เกณฑ์ผ่าน 80% โดยมีโอกาสสอบได้ทั้งหมด 2 ครั้ง
 • ต้องทำการสอบให้ผ่านภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

อัตราค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าสมัครเรียนสำหรับ TCEP EMS commander course

ขั้นตอนการสมัครอบรม EMS commander online course และเลือกรอบ EMS director workshop

 1. สมัครบัญชีผู้ใช้ระบบ e-learning - กรอกข้อมูล แล้วกดบันทึก
  • จะมี e-mail ยืนยันตัวตน ให้กดยืนยันจาก link ใน e-mail
 2. ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลในหัวข้อ ข้อมูลฝึกอบรม ให้ครบถ้วน
 3. สมัคร TCEP EMS commander course สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ใช้ enrollment key: > tcepems2021
 4. ลงทะเบียนเลือกรอบ EMS director workshop จากรอบที่เปิดจำนวน 3 รอบ (ไม่เกิน 40 คน/รอบ) สามารถเลือก และปรับเปลี่ยนได้ถึง 31 ธันวาคม 2565
  • รุ่นที่ 1 ศิริราช ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SIMSET) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10 รพ.ศิริราช
  • รุ่นที่ 2 วชิรพยาบาล อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 3
  • รุ่นที่ 3 ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร ชั้น 3-4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 5. เข้าดูเนื้อหา ได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 6. ทำข้อสอบ ภายใน 30 ก.ย. 2565 สามารถทำซ้ำได้ทั้งหมด 4 ครั้ง เกณฑ์ผ่าน 80%
 7. เมื่อผ่านเกณฑ์แล้ว จะสามารถ download certificate และมีสิทธิ์เข้าอบรม EMS director workshop

เปิดเลือกวันสอบ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00 น. 

ปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2564 เวลา 16:00 น.

จำนวนผู้เข้าสอบ : รอบละ 40 คน

** รับสมัครสอบเฉพาะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น **

กำหนดจัดวันสอบทั้งหมด 4 รอบ ดังนี้

 1. วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 (สถานที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ)
 2. วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 (สถานที่โรงพยาบาลศิริราช)
 3. วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 (สถานที่ โรงพยาบาลศิริราช)
 4. วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 (สถานที่: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ)

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 

โอนเงินมาที่บัญชี  “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อ อฝส.” ธนาคารกรุงไทย 

เลขบัญชี 142-0-25854-0


รับสมัคร 


ลักษณะของบทเรียน

เป็น Online lecture ทั้งหมด 12 หัวข้อ

ช่วงเวลาเรียน 

 • สามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 
 • เมื่อเรียนครบ 12 หัวข้อ แพทย์ประจำบ้านจะสามารถเข้าไปทำข้อสอบ Post test examination
 • ซึ่งมีเกณฑ์ผ่าน 80% โดยมีโอกาสสอบได้ทั้งหมด 2 ครั้งเท่านั้น
 • ต้องทำการสอบให้ผ่านภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

ไม่มีค่าสมัครเรียนสำหรับ TCEP EMS commander course


โครงการอบรมความรู้บูรณาการสำหรับแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินและผู้สนใจ จัดการอบรม online ในวันที่ 14-16 มิ.ย. 2564 และเปิดการอบรมผ่าน e-learning ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2564

จำนวนผู้เข้าสอบ : รอบละ 55 คน

** รับสมัครสอบเฉพาะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น **

กำหนดจัดวันสอบทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้

 1. วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 (สถานที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ)
 2. วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 (สถานที่โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 3. วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 (สถานที่ โรงพยาบาลศิริราช)

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท 

โอนเงินมาที่บัญชี  “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อ อฝส.” ธนาคารกรุงไทย 

เลขบัญชี 142-0-25854-0

เปิดเลือกวันสอบ 21 กันยายน 2563 เวลา 9:00 น. 

ปิดรับสมัคร 25 กันยายน 2563 เวลา 16:00 น.


จำนวนผู้เข้าสอบ : รอบละ 42 คน

วันสอบ

 1. ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 (สถานที่ โรงพยาบาลศิริราช)
 2. เสาร์ 10 พฤศจิกายน 2561 (สถานที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ)
 3. จันทร์ 3 ธันวาคม 2561 (สถานที่ โรงพยาบาลศิริราช)

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท 

โอนเงินมาที่บัญชี  “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อ อฝส.” ธนาคารกรุงไทย 

เลขบัญชี 142-0-25854-0

เปิดรับสมัคร 25 กันยายน 2561 เวลา 8:00 น. 

ปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม 2561 เวลา 16:00 น.

ลงทะเบียนฝึกอบรม  EMTox 2020. ตั้งแต่ 14 ธ.ค. 00:00 น. - 25 ธ.ค. 23:59:59 น. โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. ลงทะเบียน workshopเลือกวันที่ต้องการ (จำกัดจำนวน)
 2. เลือกขนาดชุด Tyvek และรองเท้า
 3. ชำระค่าลงทะเบียนเรียน workshop คนละ 3,000 บาท หน่วยสตางค์เท่ากับเลข ว.สองตัวท้ายของผู้เรียน  โดยโอนเงินมาที่ ธ.กรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ ชื่อบัญชี วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเพื่อ อฝส. เลขที่บัญชี  142-0-25854-0  และแนบหลักฐานการโอนเงิน
 4. เริ่มศึกษาวิดีโอบรรยาย ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 14 กุุมภาพันธ์ 2563  โดย ศึกษาหัวข้อวิดีโอบรรยาย 13 หัวข้อ โดยเมื่อศึกษาแต่ละหัวข้อจบแล้ว ให้กดปุ่ม "Finish" เพื่อบันทึกการผ่านการฟังบรรยาย ในหัวข้อนั้นๆ
 5. ทำข้อสอบภาคทฤษฎี ในวัน และเวลาที่ระบุ โดยมีเกณฑ์การผ่าน 80% สามารถทำข้อสอบภาคทฤษฎีได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อหัวข้อ
 6. เข้าร่วม workshop ในวันเวลาที่ระบุ 

เมื่อผ่านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้ว จึงจะได้รับการบันทึกจบการอบรม และสามารถ download ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมได้

ตัวแทนอาจารย์ผู้ประสานการฝึกอบรม: พญ. เกษศิรินทร์ 089-770-7319 Email : kae.meawnum@gmail.com

หลักสูตร Emergency Medical Toxicology สำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2

ขั้นตอนการอบรม EMTox e-learning และ workshop สำหรับแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 1. ลงทะเบียน workshop เลือกวันที่ต้องการ (จำกัดจำนวน)
 2. เลือกขนาดชุด Tyvek และรองเท้า
 3. ศึกษาหัวข้อวิดีโอบรรยาย 11 หัวข้อ โดยเมื่อศึกษาแต่ละหัวข้อจบแล้ว ให้กดปุ่ม "Finish" เพื่อบันทึกการผ่านการฟังบรรยาย
 4. ทำข้อสอบภาคทฤษฎี ในวัน และเวลาที่ระบุ โดยมีเกณฑ์การผ่าน 80%
 5. จ่ายค่าลงทะเบียน workshop ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2561 ทางบัญชี วิทยาลัยแพทย์ฉุุกเฉินแห่งประเทศไทย(บัญชีใหม่) บัญชี ธ.กรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์  เลขที่บัญชี 142-0-25853-2 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท จุดทศนิยมเป็นเลข ว.สองเลขท้าย และนำสำเนาใบเสร็จมาแสดงในวันเข้าเรียน workshop
 6. เข้าร่วม workshop ในวันเวลาที่ระบุ
 7. เมื่อผ่านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้ว จึงจะได้รับการบันทึกจบการอบรม และสามารถ download ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมได้

อาจารย์ผู้ดูแลการฝึกอบรม: พญ. เกษศิรินทร์ 0897707319 Email : kae.meawnum@gmail.com

หลักสูตร EMS commander / EMS director
สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถี
• ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร : มีนาคม - มิถุนายน ของทุกปี
• กลุ่มผู้สมัคร : แพทย์ประจำบ้านชั้น ปีที่ 2 - 3 ( ปีการศึกษาถัดไป ) จำนวนจำกัด รับไม่เกิน 4 คนต่อรอบ
• ระยะเวลาอบรม (ต่อรอบ) : 4 สัปดาห์
• ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม : ไม่มี
**สถานที่ฝึกไม่มีที่พักให้ กรณีแพทย์ประจำบ้านต้องการที่พักระหว่างฝึกอบรม ต้องประสานงานมาล่วงหน้า

ขอบเขตเนื้อหาการเรียนรู้ :
A. Communication system, radio configuration, dispatch, and communication protocols (Practicebased
learning and improvement, system-based practice)
B. Patient care protocols (System-based practice and medical knowledge)
1. Medical control, system quality assurance, and skill maintenance (System-based
practice and medical knowledge)
2. Transport vehicles (type, availability) (Medical knowledge, system-based practice)
3. EMS administration and Quality assurance methods (System-based practice and
medical knowledge)
C. Education (System-based practice)
1. CPR, first aid
2. EMT training and certification
3. EMS research
D. Disaster medicine (Medical knowledge, system-based practice)
1. Definition of disaster
2. Pre-hospital patient triage methodology
3. Phases of disaster response
4. Disaster medical care
5. Information services
6. Education/training

ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ แพทย์ประจำบ้านจะต้องขึ้นเวรออกปฏิบัติการ ณ ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรง
พยาบาลราชวิถี และออกปฏิบัติการได้ครบตามที่กำหนดในเกณฑ์หลักสูตร และเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของ
กลุ่มงานครบ รวมทั้งกิจกรรมพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย

ตารางกิจกรรม
• เวรปฏิบัติการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 6:00 - 18:00
• กิจกรรมวิชาการ
1. EMS conference ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9:00-12:00
2. EM Resident conference ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13:00-16:00
3. EMS lecture / Workshop*** เดือนละ 3 ครั้ง ในหัวข้อ
- EMS system
- Prehospital Trauma/ Medical transport equipment & technique
- MCI/disaster management for residents
4. OHCA/IHCA review